واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:شیخ الدینی
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ مالی , کارشناس فناوری اطلاعات شماره تماس :