واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:احمدی
سمت سازمانی :کارشناس فناوری اطلاعات شماره تماس :35237363