واحد سازمانی
کاظم  دلفکار
نام کارمند :کاظم نام خانوادگی:دلفکار
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ شهرسازی و معماری شماره تماس :