واحد سازمانی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:علیپور شعاری
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شماره تماس :