واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:شعاری
سمت سازمانی :رئیس ادارۀ برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شماره تماس :