واحد سازمانی
کاظم  عبدی
نام کارمند :کاظم نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :مسئول امور حقوقی شماره تماس :35237558